UdNu Bloggen

Af Kasper Stoholm

Skærmbillede 2014-08-05 kl. 10.45.24

30. August. En spændende uge med flere aktiviteter i UdNu er afsluttet. I sidste weekend var slackline klatrebanerne oppe ved Dragsholm Slot, hvor vennerne i Q-Courage havde et stort arrangement, og de kom op igen senere på ugen til en 5. og 9. klasse på Dragør Skole. Mit klatreinstruktør 1 hold for Frederiksberg Ungdomsskole sluttede med en flot prøve, hvor alle bestod. Ugen sluttede godt af i værkstedet, for at producere grej til teambuilding øvelser til Q-Courage. Det var også min sidste uge i Dragør Kommune da det nu går løs med cand. mag. i læring og forandringsprocesser på Aalborg Universitet. Jeg glæder mig til at møde mine nye medstuderende og undervisere, og til to års fordybelse i lige præcis det som jeg syntes er spændende. 

DSC_1021

Skærmbillede 2014-08-05 kl. 10.45.24

26. august 2014. Dragør Nyt har en rigtig fin artikel i ugens avis om SFO pædagogerne, som har været på kursus hos UdNu. Artiklen er skrevet af SFO Dragør’s leder, Rene Bojsen.

 

Skærmbillede 2014-08-26 kl. 11.57.38

 

13. augSkærmbillede 2014-08-05 kl. 10.45.24ust 2014. Kursusaften for SFO pædagoger i Dragør er vel overstået, og det hele fik efterfølgende en fantastisk respons. Det var vildt fedt at se alle være så meget med, lege og lære efter en 9 timers arbejdsdag under helt nye forhold. Vejret var også med os, så vi kunne være ligeså meget ude som inde. Tak til alle de involverede for en rigtig god aften, som for mig var kulminationen på mange ugers arbejde. 

sfo dragør kursus

kusus sfo dragør

 

 

 

 

Skærmbillede 2014-08-05 kl. 10.45.246. august. 2014. UdNu har henover sommerferien opstartet et rigtigt godt samarbejde med Dragør Kommunes inklusionskonsulent Nils Djervad. Nils sidder med årelang erfaring og solid uddannelse på området. Vi vil sammen lave konkrete aktiviteter, der skal kunne bruges af alle, til arbejde med inklusion i skoleklasser. 

Skærmbillede 2014-08-05 kl. 10.45.24

5. august. 2014. En kort sammenfatning af kapitlerne Samarbejdet mellem lærere og pædagoger og Motion og bevægelse fra Undervisningsministeriets Inspiration til arbejdet med skolereformen – De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag, udsendt 4. august.

Undervisningsministeriet skriver indledende:

I dette inspirationskatalog præsenterer EVA erfaringer fra de reformforberedende udviklingsprojekter, som en række kommuner og skoler har gennemført i foråret 2014. Formålet med kataloget er at formidle skolers og kommuners erfaringer med at gøre folkeskolereformen til virkelighed og virke som inspiration for andre skoler og kommuner. 35 kommuners og 96 skoler har deltaget

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger

 • Pædagoger med fordel kan spille ind i forhold til elevernes sociale udvikling, trivsel og inklusion.
 • Lærernes og pædagogernes fagligheder kan supplere hinanden.
 • En særskilt pointe med hensyn til trivsel er, at en bedre bemanding skaber mere trygge rammer.
 • Eleverne giver udtryk for, at de opfattede pædagogens deltagelse som en god støtte for læreren.
 • Der kan skabes en mere flydende overgang mellem skole og fritidshjem/SFO.
 • Samarbejdet giver flere muligheder for understøttende aktiviteter og holddannelse.
 • Det er afgørende at afklare rollefordelingen i samarbejdet allerede i planlægningsfasen.
 • Afsæt tid til fælles planlægningsmøder.
 • Afstem hvad der er acceptabel adfærd blandt eleverne, og hvilke læringsmål eleverne skal opnå.
 • Pædagogens rolle skal tydeliggøres over for eleverne.
 • Nogle elever kan have svært ved at skelne mellem pædagogens forskellige funktioner hhv. i skolen og i fritidshjemmet.
 • Eleverne har et mere kammeratligt forhold til pædagogerne end til lærerne og i nogle tilfælde blev der derfor arbejdet mere afslappet og mindre seriøst med det faglige indhold.
 • Pædagoger skal ikke have undervisningskompetencer. Lærere og pædagoger skal samarbejde om faglige mål (lærerens opgave) og sociale mål (pædagogens opgave).
 • Lærere og pædagoger skal være sammen i et team, evt. årgangsteam, om at planlægge og evaluere undervisningen. Logistikken kan være svær, men er nødvendig.

Hæftet giver følgende råd til skoler der vil styrke lærer-pædagog samarbejdet:

 • Fælles planlægning er vigtig. Det er med til at skabe et fælles sprog mellem to forskellige fagligheder og bidrager til at skabe en fælles forståelse af læringsmålene for undervisningen.
 • Vær opmærksom på, at begge parters kompetencer kommer i spil, når undervisningen planlægges og gennemføres.
 • Hav en tydelig ansvars- og rollefordeling, og udpeg evt. en tovholder, som kan koordinere samarbejdet.
 • Tydeliggør over for eleverne, hvilken rolle pædagogen har. Ellers kan det være vanskeligt for dem at skelne pædagogen fra den pædagog, de møder i SFO’en.

Motion og bevægelse

 • Ifølge de deltagende skoler har aktiviteterne bidraget til øget motivation og koncentration samt forbedrede sociale fællesskaber og forbedrede lærings- miljøer.
 • I evalueringsrapporten betoner skolen (Bredagerskolen) vigtigheden af, at medarbejderne er bevidste om formålet, når de igangsætter bevægelsesaktiviteterne.
 • Skolerne ser bl.a. bevægelse som en mulighed for at styrke elevernes samarbejdsrelationer.
 • Bevægelsesaktiviteterne skaber ifølge skolerne fysisk kontakt mellem eleverne, og dette vil kunne være med til at styrke elevernes relationer og samarbejde.
 • En anden fremtrædende antagelse, man kan spore på skolerne, er, at øget bevægelse i skoledagen frigiver energi og hænger positivt sammen med motivation og lyst til at lære.
 • Skolerne fremhæver især fire resultater, når de vurderer, hvad bevægelsesaktiviteter har resulteret i: Øget motivation. Øget koncentration. Sociale fællesskaber. Forbedrede læringsmiljøer.
 • Særligt har de skoler, der har haft specifikt fokus på, hvordan bevægelse kan styrke elevernes sociale relationer, oplevet, at bevægelsesaktiviteterne har bidraget til at øge elevernes trivsel.
 • På skolen (Herningvej Skole) oplever man at eleverne er ”vokset” og har turdet mere, fordi de er blevet mere trygge i deres fællesskaber.
 • Vordingborg Kommune vurderer, at bevægelse har øget mulighederne for inkluderende fællesskaber
 • Det er altså helt afgørende at gøre bevægelsesaktiviteterne tilgængelige for alle elever og sikre sig, at alle kan være med.
 • Flere skoler peger på denne baggrund bl.a. på vigtigheden af, at bevægelsesaktiviteterne i undervisningen varetages af en lærer eller pædagog, som eleverne har en god relation til, og som kender eleverne både fagligt og socialt.
 • Nogle skoler stod med oplevelsen af, at det kunne være vanskeligt for eleverne at ”falde ned” efter en bevægelsesaktivitet.
 • Flere skoler understreger vigtigheden af at tænke pædagogik og læringsmål før bevægelsesaktiviteterne.
 • Lærere og pædagoger skal have direkte adgang til konkrete øvelser og rekvisitter, som skal bruges til at gennemføre bevægelsesaktiviteterne.
 • Det er afgørende, at der er ro og plads til at eksperimentere i starten.

Hæftet giver følgende råd til skoler der vil inddrage motion og bevægelse i skolerne:

 • Bevægelsesaktiviteter, som er adskilt fra den fag- opdelte undervisning, skal ikke ligge i slutningen af en skoledag. Så er eleverne trætte, og aktiviteten kan ikke bruges til at skabe fornyet energi til den øvrige undervisning.
 • Der skal være tid til forberedelse og nye eksperimenter med bevægelse. Det kræver både tid og vedholdenhed at ændre på kendt praksis.
 • Bevægelsesaktiviteter i undervisningen medfører, at eleverne får pulsen op. For nogle elever kan det være svært at finde ro igen. Overvej derfor at af- slutte en bevægelsesaktivitet med en seance, hvor eleverne får pulsen ned igen.
 • Bevægelsesaktiviteterne skal kobles til konkrete mål, som skal synliggøres for eleverne. De skal kunne se meningen med aktiviteterne.
 • Alle elever skal kunne være med i bevægelsesaktiviteterne. Overvej, om du kan finde på en aktivitet, som er ny for alle, og hvor ingen er eksperter.
 • Lærerne har brug for inspiration. På hver skole kan man lave en ”inspirationskasse”, hvor man kan fin- de idéer til, hvordan man integrerer bevægelse i den fagopdelte undervisning.

Find hele kataloget her: http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Aug/140804-Inspirationskatalog-om-laengere-og-mere-varieret-skoledag

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *